AIRHOP AB SEKRETESSPOLICY

Vänligen läs igenom detta sekretessmeddelande. Det berör dina rättigheter samt hur vi hanterar och dokumenterar dina personuppgifter.

Uppdateringar

Denna policy upprättades 2018-05-23.

Om oss

På AirHop är vi fast beslutna att behålla förtroendet som vi har från våra besökare för vår verksamhet, hemsida och i allmänhet. Vi vill i synnerhet klargöra att AirHop inte arbetar med att sälja, hyra eller handla med e-postlistor till andra företag eller för annan marknadsföring.

Denna sekretesspolicy ger dig en mycket detaljerad information om när och varför vi samlar in din personliga information, hur vi använder den, de begränsade förutsättningarna under vilka vi kan delge dessa uppgifter till andra parter och hur vi håller dessa uppgifter i säkert förvar. Om du har några frågor angående dataskydd så är den person som ansvarar för detta hos AirHop AB Karl Godau som kan kontaktas på [email protected]

Vi är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som vi behandlar om dig som kund, eller då du har gett oss samtycke till att använda dina uppgifter samt om du är en besökare på vår hemsida.

Vilken information vi samlar in och hur vi använder de uppgifter som du har lämnat

Hur vi använder dina personuppgifter beror på i vilket ändamål som du gav oss informationen och om och i vilket syfte som du har samtyckt till behandlingen.

(1) Bokningsinformation

När du gör en bokning på AirHop så samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer och betalningsuppgifter som en del av bokningsprocessen. Dessa uppgifter använder vi i samband med avtalet mellan oss och dig för att kunna använda AirHops tjänster och medverka i våra aktiviteter. Vi använder även informationen från dig för våra egen interna kontroller av användandet av våra anläggningar, felsökning, dataanalyser, tester, forskning, statistik och undersökningar. Vi gör detta baserat på en intresseavvägning från vår sida av att samla in information för nämnda ändamål.

(2) Marknadsföring

Om du vill få marknadsföringsinformation via e-post eller SMS så måste du fylla i ett samtyckesformulär. Genom ditt samtycke kan du specifikt välja vilken information du vill få från oss samt hur du vill få informationen. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om du vill återkalla samtycke så klickar du här.

(3) Kundtjänst

När du kontaktar vår kundtjänst via telefon så registrerar vi ditt samtal. Vi gör detta för att kunna kvalitetssäkra samt för att kunna ta itu med eventuella klagomål. Vi gör detta utifrån en intresseavvägning för oss och våra kunder. Vi sparar inspelade samtal i 6 månader, därefter så kommer de att raderas. Om vi under denna period får in ett klagomål gällande något av samtalen gällande en viss inspelning så kommer vi att behålla inspelningen tills situationen är uppklarad.

(4) Hemsida

Om du besöker vår hemsida så kommer information automatiskt att sparas via cookies. Vi samlar in dessa uppgifter utifrån en intresseavvägning för oss och även för att du som besökare på vår hemsida får en så bra upplevelse som möjligt. För mer information om hur det här hjälper både dig och oss, vänligen läs vår cookiepolicy som finns tillgänglig på vår hemsida.

(5) Övervakningskameror

Vi använder oss av och spelar in övervakningsfilmer över de områden i våra lokaler där verksamheten äger rum. Detta inkluderar inte toaletter eller omklädningsrum. Syftet med denna övervakning är att säkerställa en säker miljö för alla användare av våra anläggningar och vi gör detta baserat på en intresseavvägning samt för våra kunders skull.

(6) Fotografier och videos

Ibland kommer vi att fotografera eller filma kunder som använder våra anläggningar på AirHop AB. Om någon fotografering eller videoinspelning kommer att göras så kommer vi i förväg att informera de personer som kan komma att beröras. Vi gör detta eftersom vi använder vissa fotografier och videor ibland i marknadsföringssyfte. Dessa fotografier och filmer kan komma att användas på vår hemsida, i reklamlitteratur, flygblad, e-postmeddelanden, sociala medier, pressannonsering samt annonser. Vi anser att det är en berättigad intresseavvägning för vår verksamhet i marknadsföringssyfte. Om en kund inte vill bli fotograferad eller filmad så har de möjlighet att undantas, detta gör du genom att informera en anställd när ni besöker oss.

Vart vi använder din information

Vi använder endast de personuppgifter som du har angett eller som vi har samlat in från dig för det tillåtna ändamålet som dessa erhölls.

Din bokningsinformation (namn, e-postadress, adress och telefonnummer) sparas elektroniskt på våra datorsystem. Vårt bokningssystem som heter EZ -Runner kommer även att lagra den informationen.

Vänligen se EZ-Runners sekretesspolicy för mer information: [http://www.ez-runner.com/index.php/en/2-uncategorized/17-privacy-policy]

Betalningsinformation lagras inte hos AirHop AB. Betalningstransaktioner sker via vår leverantör av betaltjänster TNS (MasterCard), se deras sekretesspolicy för mer information (https://www.tnsi.com/privacy/data-protection-statement-europe/).

Eventuella kampanjer som skickas ut till kunder som har gett samtycke kommer att skickas med hjälp av en tredje part av digitaldistribution som heter “MailGun [Mailgun Technologies, Inc.]”, för mer information hänvisar vi till deras sekretesspolicy [https: //www.mailgun .com / privacy-policy].

Våra övervakningsvideos sparas på plats med ett system levererat av “iCode Systems Limited”, vi hänvisar till deras sekretesspolicy för mer information. [iCode Systems Limited http://www.icode.co.uk/icatcher/privacy.html].

Vi kommer inte lämna ut din information till någon annan part eller överföra din information utanför Europeiska unionen. Observera dock att vårt datanätverk styrs av våra IT-leverantörer (IT Support Business) och dina uppgifter delas därför med dem. Om du även har samtyckt till att tillåta att dina uppgifter används för reklamändamål, kommer dina uppgifter även att delas med vår tredje part, ’MailGun’. Vi har skrivit avtal med alla dessa tredje parter för att säkerställa att de endast använder dina uppgifter i de ändamål som vi har kommit överens om, inte använder det för något annat syfte och inte lämnar information till tredje part. Vi har en lagstadgad skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är relevanta, korrekta och uppdaterade och vi strävar efter att leva upp till det.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på av vilken anledning vi behandlar uppgifterna.

(1) Information som du angav för bokningar hos oss kommer att förstöras så snart som möjligt efteråt, inklusive betalningsuppgifter.

(2) Alla samtal via vårt callcenter spelas in och sparas i 6 månader, varefter de raderas. Om vi under den sexmånadersperioden får in ett klagomål så kan vi välja att spara en särskild inspelning eller inspelningar som rör klagomålet till dess att vi har granskat klagomålet och det har blivit löst.

(3) Information som du delgivit oss i reklamändamål kommer att sparas på obestämd tid. Du har dock rätten att när som helst dra tillbaka ditt samtycke (antingen i sin helhet eller för någon särskild del av samtycket). Information om hur du kan göra det ges i våra kampanjer och sms-meddelanden alternativt genom att klicka här eller besöka vår hemsida http://airhoppark.se/.

(4) Information som vi samlar in via cookies när du besöker vår webbplats sparas på obestämd tid. Ytterligare information finns att läsa om i vår cookiepolicy på vår hemsida.

(5) Vi behåller videoinspelningar från våra övervakningskameror i sex år utifall att vi behöver hänvisa till dem vid något tillfälle i framtiden för att hantera eventuella krav eller klagomål. Vi kan även förlänga tiden som vi behåller dessa uppgifter i de fall då detta krävs utifrån en laglig grund. Därefter förstörs inspelningarna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse från oss om att vi behandlar dina personuppgifter, vad den informationen innefattar och även att kunna begära kopior av personuppgifterna. Du har även rätt att säkerställa att dina uppgifter är korrekta och att kunna be om att få dem korrigerade då de inte är det. Du har utöver det rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt att be om att få dem raderade. Om vi accepterar din begäran om radering beror dock på omständigheterna och om ifall vi anser det nödvändigt att behålla informationen för det ursprungliga ändamålet för vilket det erhölls i enlighet med den lagliga grund som vi har angett för behandlingen av personuppgifterna. Du har även rätt att begära att vi överför information till tredje part. Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvariga på [email protected]

Om du har klagomål eller upplever att vi inte behandlar din information i enlighet med våra skyldigheter så kan du kontakta vår dataskyddsansvarige, Karl Godau på [email protected], alternativt om du är missnöjd med informationen från vår dataskyddspersonal så kan du kontakta datainspektionen vars uppgifter finns på https://www.datainspektionen.se/ alternativt söka juridisk rådgivning.